Logo VA Strategi

Ett uppdrag med fokus på att kommunicera behov och framtid

Under 2022 fick VA Strategi i uppdrag att hjälpa Söderhamn Nära i arbetet med att ta fram en ny VA-taxa och förslag till nya anläggnings- och brukningsavgifter.

Klas Uppvall är VA-chef på Söderhamn Nära sedan 2023. Han berättar att vägen till slutprodukten i form av en mer rättvis taxekonstruktion och ett kommunikationsmaterial, blev en katalysator för att påbörja andra arbetsprocesser. Han berättar att uppdraget till stor del har varit lärande för alla inblandade i projektet från Söderhamn Nära. Grundförståelsen fanns sedan tidigare, men med tiden i projektet har fler perspektiv vuxit fram för vilka faktorer som är viktiga att arbeta med.

Söderhamn Nära är ett kommunalt bolag med ansvar för olika kommunaltekniska verksamheter, bland annat Söderhamns kommunala dricksvattenförsörjning och avloppshantering. Klas Uppvall blev från första arbetsdagen delaktig i projektet om ny VA-taxa. Som ny VA-chef noterade Klas att ekonomin ofta var i fokus i bolagets beslut. Han ville därför lyfta de andra behoven i verksamheten och visa hur de långsiktigt påverkar ekonomin samt kvalitén på vattentjänsterna.

Som många andra VA-organisationer är Söderhamn Nära i behov av att öka förnyelsetakten på ledningsnätet och andra anläggningar. Klas berättar att 50 % av Söderhamn Näras VA-anläggningar är byggda under ett 20-årsspann. Det innebär en stor risk för VA-försörjningen när en betydande del av anläggningarna når sin tekniska livslängd ungefär samtidigt.
Under arbetet med ett nytt taxeförslag blev det märkbart att det omfattande investeringsbehovet är en påverkande faktor för kommande års taxehöjningar. För att hantera den ökande investeringsvolymen skulle Söderhamns VA-taxa, i grova drag, behöva fördubblas på 20 år. Samtidigt ska taxan ge en skälig och rättvis avgiftsfördelning. Klas förklarar:

”Om inte ambitionsnivån höjs så ökar riskerna för störningar i de samhällsviktiga system som Söderhamn Nära ansvarar för och investeringsbehov skjuts över på kommande generationer.”

Klas Uppvall

Ett utvidgat uppdrag

När projektet påbörjades 2022 var tanken att det bara skulle handla om VA-taxan och avgifterna. Christina Gard, som är VA Strategis grundare och expert inom VA-taxor, var med från start.

”Söderhamns startläge var en VA-taxa av en enklare typ utan dagvattenavgifter, vilket betyder en hel del arbete för organisationen innan vi konsulter kan sätta i gång och räkna. Ju större förändringen är i taxekonstruktion desto större blir behovet att förankra konsekvenserna och att försäkra sig om att underlaget är korrekt. Ett noggrant arbete skapar goda förutsättningar för att införandet av och övergången till den nya taxan blir bra. Det här är något som varit viktigt för Söderhamn Nära – de vill vara säkra på sin sak innan de lägger fram förslag till ny VA-taxa. En mycket klok inställning tycker jag!”

Under taxeuppdragets gång diskuterades såväl behovet av resurser och förståelsen för den förändrade VA-taxan. Genom dessa diskussioner kom insikten att Söderhamn Nära behövde hjälp med att belysa verksamhetens behov både internt och hos politiken för att möjliggöra ökade resurser. Taxeuppdraget kompletterades därför med två ytterligare projekt: att ta fram en långsiktig ekonomisk prognos för verksamheten och att ta fram ett kommunikationsmaterial riktat till såväl tjänstemän som beslutsfattare.

Den långsiktiga ekonomiska prognosen gav Söderhamn Nära en bättre uppfattning om hur olika investeringar påverkar ekonomin med tiden och hur kostnadsökningar kan pareras men också kommuniceras på ett bra sätt. Tre olika ambitionsnivåer för kommande investeringarna har simulerats. Till exempel har förnyelsen på ledningsnätet simulerats med nuvarande nivå (0,22% per år), och två tänkbara alternativ (0,6 % respektive 1%). Arbetet med den långsiktiga ekonomiska prognosen gav ringar på vattnet och verksamheten passade på att samtidigt se över avskrivningstider samt aktivering av tid för egen personal i investeringsprojekten.

För att kunna involvera och skapa förståelse i hela bolaget, från tjänstemän till beslutsfattare, ville Klas ta fram ett konkret och tydligt kommunikationsmaterial. VA Strategi involverade kommunikationsfirman Nyla Design i uppdraget för att göra den grafiska formgivningen till broschyren. Vi har kunnat lyfta fram fakta och innehåll på ett mer lättsamt sätt genom att få professionell hjälp med det kommunikativa materialet. Grundtanken är att innehållet ska väcka intresse och en vilja att förstå.

Trycksak Söderhamn

För Klas blev det nu uppenbart att behov och viktiga beslut först måste förankras i verksamheten för att sedan kunna klargöras till beslutsfattarna. För att skapa en bild av kundernas upplevelse av Söderhamn Nära har en kundundersökning genomförts. I undersökningen framgick det bland annat att 75% ansåg det både rimligt och acceptabelt med en höjning av VA-avgiften för att möta framtidens krav samt behålla kvaliteten. En förståelse för kundernas inställning blev ytterligare en pusselbit som föll på plats.

Insikter under uppdraget

Det har bitvis varit tufft för Söderhamn Nära att resurssätta taxeuppdraget. Klas berättar att som mindre kommun är det svårt att hinna med att göra framtidsplanering när det dagliga arbetet kommer emellan. Det är ett problem som VA Strategi ofta ser i VA-organisationer runt om i landet. Det saknas resurser för att arbeta med planering framåt i tiden och det blir ofta tydligt när vi ställer alla våra frågor om kommunens och VA-organisationen framtidsplaner som behövs i ett taxeprojekt.

Den ökade förståelsen för vilken kompetens och vilka resurser som krävs för att skapa en bättre framförhållning har resulterat i att två VA-ingenjörer anställts i Söderhamn Nära för att arbeta med planeringsfrågor. En framåtriktad plan är en förutsättning för att säkra vattenförsörjningen och avloppshanteringen för nuvarande och kommande generationer, och det är avgörande att organisationen har tillräckliga resurser.

Under uppdragets gång har frågorna kring en skälig och rättvis taxa varit återkommande. Söderhamn har under lång tid haft en låg taxa och billigt kommunalt vatten, men deras resurskapacitet idag är inte tillräcklig för att klara av de nödvändiga behoven. Klas berättar att det inte blir hållbart i längden om VA-verksamheten väljer att strama åt budgeten genom att bromsa in takten på underhåll och reparationer och lägga utvecklingsprojekt på is för att leverera vatten till en låg avgift. I stället behövs ett nytt sätt att se på vad som är optimalt genom ett mer balanserat ansvar för vad som är en skälig och rimlig kostnad för både nuvarande och kommande VA-kollektiv. En allt för låg avgift är helt enkelt inte rimligt för att utveckla en robust verksamhet med kapacitet att klara av framtidens behov och utmaningar.

Det är inte omöjligt att spara stora pengar på kort sikt, berättar Klas, men det skulle skapa en snöboll av behovsskuld till framtida generationer. Denna behovsskuld kommer bara växa sig större ju längre tid som vi skjuter fram de nödvändiga insatserna. Klas säger att det minsta vi kan göra nu är att ta kontrollen över snöbollen som rullar framför oss.

Stort tack till Klas Uppvall och Söderhamn nära för att ni delar med er av era utmaningar och erfarenheter!

Under 2022 fick VA Strategi i uppdrag att hjälpa Söderhamn Nära i arbetet med att ta fram en ny VA-taxa och förslag till nya anläggnings- och brukningsavgifter.

Klas Uppvall är VA-chef på Söderhamn Nära sedan 2023. Han berättar att vägen till slutprodukten i form av en mer rättvis taxekonstruktion och ett kommunikationsmaterial, blev en katalysator för att påbörja andra arbetsprocesser. Han berättar att uppdraget till stor del har varit lärande för alla inblandade i projektet från Söderhamn Nära. Grundförståelsen fanns sedan tidigare, men med tiden i projektet har fler perspektiv vuxit fram för vilka faktorer som är viktiga att arbeta med.

Söderhamn Nära är ett kommunalt bolag med ansvar för olika kommunaltekniska verksamheter, bland annat Söderhamns kommunala dricksvattenförsörjning och avloppshantering. Klas Uppvall blev från första arbetsdagen delaktig i projektet om ny VA-taxa. Som ny VA-chef noterade Klas att ekonomin ofta var i fokus i bolagets beslut. Han ville därför lyfta de andra behoven i verksamheten och visa hur de långsiktigt påverkar ekonomin samt kvalitén på vattentjänsterna.

Som många andra VA-organisationer är Söderhamn Nära i behov av att öka förnyelsetakten på ledningsnätet och andra anläggningar. Klas berättar att 50 % av Söderhamn Näras VA-anläggningar är byggda under ett 20-årsspann. Det innebär en stor risk för VA-försörjningen när en betydande del av anläggningarna når sin tekniska livslängd ungefär samtidigt.
Under arbetet med ett nytt taxeförslag blev det märkbart att det omfattande investeringsbehovet är en påverkande faktor för kommande års taxehöjningar. För att hantera den ökande investeringsvolymen skulle Söderhamns VA-taxa, i grova drag, behöva fördubblas på 20 år. Samtidigt ska taxan ge en skälig och rättvis avgiftsfördelning. Klas förklarar:

”Om inte ambitionsnivån höjs så ökar riskerna för störningar i de samhällsviktiga system som Söderhamn Nära ansvarar för och investeringsbehov skjuts över på kommande generationer.”

Klas Uppvall

Ett utvidgat uppdrag

När projektet påbörjades 2022 var tanken att det bara skulle handla om VA-taxan och avgifterna. Christina Gard, som är VA Strategis grundare och expert inom VA-taxor, var med från start.

”Söderhamns startläge var en VA-taxa av en enklare typ utan dagvattenavgifter, vilket betyder en hel del arbete för organisationen innan vi konsulter kan sätta i gång och räkna. Ju större förändringen är i taxekonstruktion desto större blir behovet att förankra konsekvenserna och att försäkra sig om att underlaget är korrekt. Ett noggrant arbete skapar goda förutsättningar för att införandet av och övergången till den nya taxan blir bra. Det här är något som varit viktigt för Söderhamn Nära – de vill vara säkra på sin sak innan de lägger fram förslag till ny VA-taxa. En mycket klok inställning tycker jag!”

Under taxeuppdragets gång diskuterades såväl behovet av resurser och förståelsen för den förändrade VA-taxan. Genom dessa diskussioner kom insikten att Söderhamn Nära behövde hjälp med att belysa verksamhetens behov både internt och hos politiken för att möjliggöra ökade resurser. Taxeuppdraget kompletterades därför med två ytterligare projekt: att ta fram en långsiktig ekonomisk prognos för verksamheten och att ta fram ett kommunikationsmaterial riktat till såväl tjänstemän som beslutsfattare.

Den långsiktiga ekonomiska prognosen gav Söderhamn Nära en bättre uppfattning om hur olika investeringar påverkar ekonomin med tiden och hur kostnadsökningar kan pareras men också kommuniceras på ett bra sätt. Tre olika ambitionsnivåer för kommande investeringarna har simulerats. Till exempel har förnyelsen på ledningsnätet simulerats med nuvarande nivå (0,22% per år), och två tänkbara alternativ (0,6 % respektive 1%). Arbetet med den långsiktiga ekonomiska prognosen gav ringar på vattnet och verksamheten passade på att samtidigt se över avskrivningstider samt aktivering av tid för egen personal i investeringsprojekten.

För att kunna involvera och skapa förståelse i hela bolaget, från tjänstemän till beslutsfattare, ville Klas ta fram ett konkret och tydligt kommunikationsmaterial. VA Strategi involverade kommunikationsfirman Nyla Design i uppdraget för att göra den grafiska formgivningen till broschyren. Vi har kunnat lyfta fram fakta och innehåll på ett mer lättsamt sätt genom att få professionell hjälp med det kommunikativa materialet. Grundtanken är att innehållet ska väcka intresse och en vilja att förstå.

Trycksak Söderhamn

För Klas blev det nu uppenbart att behov och viktiga beslut först måste förankras i verksamheten för att sedan kunna klargöras till beslutsfattarna. För att skapa en bild av kundernas upplevelse av Söderhamn Nära har en kundundersökning genomförts. I undersökningen framgick det bland annat att 75% ansåg det både rimligt och acceptabelt med en höjning av VA-avgiften för att möta framtidens krav samt behålla kvaliteten. En förståelse för kundernas inställning blev ytterligare en pusselbit som föll på plats.

Insikter under uppdraget

Det har bitvis varit tufft för Söderhamn Nära att resurssätta taxeuppdraget. Klas berättar att som mindre kommun är det svårt att hinna med att göra framtidsplanering när det dagliga arbetet kommer emellan. Det är ett problem som VA Strategi ofta ser i VA-organisationer runt om i landet. Det saknas resurser för att arbeta med planering framåt i tiden och det blir ofta tydligt när vi ställer alla våra frågor om kommunens och VA-organisationen framtidsplaner som behövs i ett taxeprojekt.

Den ökade förståelsen för vilken kompetens och vilka resurser som krävs för att skapa en bättre framförhållning har resulterat i att två VA-ingenjörer anställts i Söderhamn Nära för att arbeta med planeringsfrågor. En framåtriktad plan är en förutsättning för att säkra vattenförsörjningen och avloppshanteringen för nuvarande och kommande generationer, och det är avgörande att organisationen har tillräckliga resurser.

Under uppdragets gång har frågorna kring en skälig och rättvis taxa varit återkommande. Söderhamn har under lång tid haft en låg taxa och billigt kommunalt vatten, men deras resurskapacitet idag är inte tillräcklig för att klara av de nödvändiga behoven. Klas berättar att det inte blir hållbart i längden om VA-verksamheten väljer att strama åt budgeten genom att bromsa in takten på underhåll och reparationer och lägga utvecklingsprojekt på is för att leverera vatten till en låg avgift. I stället behövs ett nytt sätt att se på vad som är optimalt genom ett mer balanserat ansvar för vad som är en skälig och rimlig kostnad för både nuvarande och kommande VA-kollektiv. En allt för låg avgift är helt enkelt inte rimligt för att utveckla en robust verksamhet med kapacitet att klara av framtidens behov och utmaningar.

Det är inte omöjligt att spara stora pengar på kort sikt, berättar Klas, men det skulle skapa en snöboll av behovsskuld till framtida generationer. Denna behovsskuld kommer bara växa sig större ju längre tid som vi skjuter fram de nödvändiga insatserna. Klas säger att det minsta vi kan göra nu är att ta kontrollen över snöbollen som rullar framför oss.

Stort tack till Klas Uppvall och Söderhamn nära för att ni delar med er av era utmaningar och erfarenheter!

VA Strategi

Kontakt

Johan Willins gata 6
416 64  GÖTEBORG
031-33 99 380
kontakt@vastrategi.seLinkedInYouTube
© VA Strategi 2024
VA Strategi Symbol