Logo VA Strategi

VA Strategi
– för ett VA-Sverige
i balans

14 september 2021

Två nya kollegor!

I maj har vi den stora glädjen att välkomna vår nya kollega Annika Holmén! Annika har många års erfarenhet från arbete hos VA-huvudmannen och hennes kompetens inom VA-strategiskt arbete – både teknisk, ekonomisk och juridiskt - kommer att bli ett fantastiskt tillskott för oss. 

Redan nu i mars har vi dessutom fått förstärkning genom Tobias Eriksson som läser sitt andra år på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. Tobias tar sin kandidatexamen i ekonomi med inriktning företagsekonomi 2024 och under tiden kommer han att hjälpa oss att göra prognoser, beräkningar och analyser i våra VA-taxeuppdrag.

Varmt välkomna Annika och Tobias!

Ny artikel

Maj 2023

Anläggningsavgift efter övertagande av GA

År 2020 beslutade en kommun att ett område, där vattenförsörjningen tidigare ordnats genom en gemensamhetsanläggning (GA), skulle tas med i verksamhetsområdet. I samband med beslutet införlivades också gemensamhetsanläggningen i den allmänna VA-anläggningen och VA-huvudmannen betalade ett inlösenbelopp till samfällighetsföreningen. Fastighetsägarna i området debiterades sedan anläggningsavgift enligt kommunens taxa och en av fastighetsägarna motsatte sig att betala anläggningsavgiften.
Läs hela artikeln
VA Strategi

Kontakt

Johan Willins gata 6
416 64  GÖTEBORG
031-33 99 380
kontakt@vastrategi.seLinkedInYouTube
© VA Strategi 2023
VA Strategi Symbol