Logo VA Strategi

Översvämningar vid skyfall – hur säker måste den allmänna anläggningen vara?

Efter en torr period är risken för översvämningar på grund av regn större, eftersom marken inte släpper igenom vatten på samma sätt när den är mycket torr. Sommaren är dessutom den period då kraftiga regn är vanligast. Vilka krav har egentligen VA-huvudmannen att förhålla sig till vid dimensionering av anläggningen? Finns det andra möjligheter för att förhindra översvämningar och skador hos användare av den allmänna anläggningen? Detta diskuterar vi i juni månads artikel.

Vilka krav ska anläggningen uppfylla?

Enligt vattentjänstlagen ska VA-huvudmannen se till att anläggningen uppfyller skäliga anspråk på säkerhet. Om den inte gör det kan VA-huvudmannen bli skadeståndsskyldig om en fastighet drabbas av en översvämning på grund av bristen. Kravet framgår av 13 § LAV.

13 § Huvudmannen skall för den allmänna va-anläggningen ordna (…) de anordningar som i övrigt behövs för att va-anläggningen skall kunna fylla sitt ändamål och tillgodose skäliga anspråk på säkerhet.

Säkerhetskravet har tagits upp i två rättsfall från Högsta domstolen: NJA 1984 s. 721 och NJA 1991 s. 580. Rättsfall från Högsta domstolen är prejudicerande, vilket innebär att andra domstolar kommer att följa dessa avgöranden i andra, liknande prövningar. I de två rättsfallen, som båda gällde skadestånd på grund av översvämning, ansåg HD att kravet på att skäliga anspråk på säkerhet i princip var uppfyllt när VA-huvudmannen hade dimensionerat anläggningen enligt Svenskt Vattens dimensioneringsanvisningar, om omständigheterna i det specifika fallet inte föranledde en annan bedömning. Dessutom ansåg HD att ett generellt funktionskrav ska uppfyllas. Kravet baserades på Svenskt Vattens publikation ”Källaröversvämningar” från 1985 och innebär att anläggningen anses vara tillräckligt säker om de mest utsatta fastigheterna statistiskt sett inte löper risk att drabbas av källaröversvämningar oftare än var tionde år.
När det gäller separerade ledningar ska anläggningen uppfylla ännu striktare krav. Eftersom en separerad spillvattenledning i princip inte ska påverkas av regnvatten har även mycket stora regnmängder lett till att VA-huvudmannen blivit skadeståndsskyldig efter översvämningar på anslutna fastigheter.

VA-huvudmannens skadeståndsskyldighet

Säkerhetskravet är en skyldighet som VA-huvudmannen har enligt vattentjänstlagen. Om en sådan skyldighet åsidosätts kan VA-huvudmannen bli skadeståndsskyldig gentemot en fastighet som har översvämmats på grund av detta. Detta framgår av 45 § LAV.

45 § Huvudmannen skall ersätta en översvämningsskada på en fastighet inom den allmänna va-anläggningens verksamhetsområde, om

  1. huvudmannen har åsidosatt en skyldighet enligt denna lag eller enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen och
  2. åsidosättandet har medfört att vatten som är avsett att tillhandahållas eller ledas bort genom huvudmannens va-anläggning ytledes eller på annat sätt trängt in på fastigheten

En vanlig anledning till att VA-huvudmannen blir skadeståndsskyldig vid översvämningar är att säkerhetskravet inte uppfylls. Som vi sett ovan kan det till exempel handla om att anläggningen inte har tillräcklig dimension och kapacitet, den kanske byggdes när de allmänna dimensioneringskraven var lägre. Om frågan om skadestånd kommer upp i domstol är det VA-huvudmannen som måste visa att anläggningen är tillräckligt säker, dvs. de mest utsatta fastigheterna statistiskt sett inte löper risk att drabbas av källaröversvämningar oftare än var tionde år. Det är därför viktigt att ha koll på sina anläggningar och vilken kapacitet de har.

Fastighetsägarens medvållande

Skadeståndet kan också minskas om fastighetsägaren har varit medvållande till skadan, det vill säga att fastighetsägaren själv har orsakat eller förvärrat skadan. Detta har till exempel skett när en fastighetsägare inte har installerat backventiler trots att detta föreskrivits i bygglovet (VA-nämndens beslut i BVa 78, 2011-12-29) och när en fastighetsägare inte har bytt ut en undermålig golvbrunn trots att problemet hade uppmärksammats redan när fastigheten köptes (VA-nämndens beslut i BVa 88, 2012-12-21).

Vad kan VA-huvudmannen göra?

VA-huvudmän har en hel del lagkrav som ska följas – till exempel kravet på att anläggningen ska uppfylla skäliga anspråk på säkerhet. Vi vet att det i praktiken både kan finnas anledningar till att säkerhetskravet inte idag är uppfyllt och att översvämningar kan ske även om kravet är uppfyllt. Oavsett om en översvämning leder till att VA-huvudmannen är skadeståndsskyldig eller inte finns det några enkla åtgärder som ni som VA-huvudmän kan vidta utöver att arbeta med anläggningens säkerhet. Att informera fastighetsägarna om att översvämningar kan ske och hur de kan skydda sig mot dem kan minska skadeståndsbelopp vid översvämning och minska risken för att fastighetsägare får kära ägodelar förstörda. Här kommer några tips på åtgärder som fastighetsägare med enkla medel kan vidta för att minska risken för skador:

  • Undvika att förvara sådant som är värdefullt, svårersättligt eller fuktkänsligt i källaren.
  • Höja upp det som finns i källaren från golvet och använda sig av t.ex. plastbackar för att skydda föremål.
  • Kontrollera hemförsäkringen.

Det kan också vara bra att påminna om de krav som ställs på fastighetsägarens anläggning och att ett eventuellt skadestånd vid en översvämning kan bli mindre om fastighetsägaren inte har gjort det den ska.

Vill du få tillgång till fler artiklar?
Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

VA Strategi

Kontakt

Johan Willins gata 6
416 64  GÖTEBORG
031-33 99 380
kontakt@vastrategi.seLinkedInYouTube
© VA Strategi 2024
VA Strategi Symbol