Logo VA Strategi

Vattenutredningen föreslår förtydliganden kring dagvatten i LAV

Det pågår många diskussioner kring dagvatten i vår bransch och vissa anser att dagvattenhanteringen helt ska lyftas bort från dagens VA-lagstiftning. Det kanske finns skäl för sådana tankar och åsikter men i betänkandet av utredningen om Vattenfrågor vid planläggning och byggande, som i dagarna släpptes, finns dagvatten fortsatt kvar i förslaget om ändring av lagen om allmänna vattentjänster (LAV). Dagvatten har dessutom blivit en betydligt tydligare del i lagtexten.

Dagvatten har idag ingen specifik definition i lagstiftning, vilket har lett till svårigheter när begreppet ska tillämpas. För att bemöta problemet innehåller det nya förslagets 2 § en justering av definitionen av avlopp och en ny definition av dagvatten.

Innan vi går in djupare på de föreslagna förändringarna i LAV och våra tankar vill vi förklara några viktiga begrepp och steg i processen mot ny eller förändrad lagstiftning.

Vad är en SOU?

SOU står för Statens offentliga utredningar och en SOU ett av förarbetena till ny lagstiftning och kallas också betänkande.

  • Betänkandet är ett av de första stegen mot ett nytt lagförslag. Betänkandet är resultatet av en utredning och innehåller ett första förslag som sedan ska arbetas igenom och utvärderas. Det är därför inte säkert att en framtida lagändring är precis som den förelås i betänkandet.
  • Remissinstanser får sedan väga in och lämna åsikter på det nya förslaget, innan regeringen sammanställer allt underlag och gör eventuella ändringar. Regeringen kan också välja att inte ta förslaget vidare, till exempel om remissinstanserna är negativa till förslaget.
  • Propositionen är regeringens färdiga lagförslag, som lämnas till riksdagen för vidare behandling och beslut. Propositionen innehåller både den föreslagna lagtexten och annan information om förslaget, till exempel bakgrund, motiv och överväganden.
  • Lag? Om regeringen lämnar en proposition till riksdagen kommer förslaget först att behandlas av ett av riksdagens utskott, som sedan lämnar ett förslag till riksdagsbeslut. Efter det diskuteras förslaget inom partigrupperna innan det tas upp för debatt och till sist beslut. Om en majoritet av de röstande röstar ja antas förslaget.

I SOU 2023:72, som fått titeln En enklare hantering av vattenfrågor vid planläggning och byggande, föreslås vissa förändringar och tillägg i LAV och i den här artikeln resonerar vi kring några av förslagen som är kopplade till dagvattenhantering. Så här föreslås dagvatten, dagvattenhantering och avlopp definieras i 2 § LAV:

  • dagvatten: regn- eller smältvatten som inte tränger ned i marken eller som avrinner på markyta eller konstruktion, [ny definition]
  • dagvattenhantering: bortledande eller annat omhändertagande av dagvatten från ett område med samlad bebyggelse, [ny definition]
  • avlopp: bortledande av spillvatten och dränvatten från ett område med samlad bebyggelse eller från en begravningsplats eller bortledande av vatten som har använts för kylning, [förändrad definition]

Det som lyfts ut ur gällande juridiska definition av avlopp är vatten som rinner ytledes. Detta vatten föreslås få en egen definition - dagvatten. Dränvatten stannar däremot kvar i avloppsdefinitionen. Vad skulle ovan förändring innebära för VA-huvudmannen och kommunen?

Vi föreställer oss ett verksamhetsområde som är benämnt som avlopp. Detta är en situation som fortfarande är relativt vanlig i svenska kommuner och vi har benämnt ämnet i en tidigare artikel. I den här typen av områden är det inte ovanligt att kommunen historiskt tillåtit att dränvatten kopplas till spillvattenledningen (avloppsledningen). Här ser vi att ändrad lagstiftning skulle få konsekvenser eftersom:

  • Med dagens lagstiftning och definition av avlopp ingår spillvatten, dränvatten och ytledes rinnande dagvatten i avloppsbegreppet.
  • Med föreslagen ny lag skulle bara spillvatten och dränvatten ingå i avloppsbegreppet.

I Svenskt Vattens taxeföreslag P120 ändrades formuleringar kring dagvattenavgifter för att förtydliga att en fastighetsägare är avgiftsskyldig för dagvattentjänster om dag- och/eller dränvatten är kopplat till en kombinerad ledning. Det innebär, i linje med gällande definition av avlopp, att fastighetsägare är lika avgiftsskyldiga för dagvattentjänsten Df (dagvatten från fastighet) oavsett hur mycket dag- och/eller dränvatten som släpps i förbindelsepunkt.

Om det blir en förändring i LAV på dessa punkter skulle VA-taxan behöva förändras så att dagvattenavgift bara tas ut när vatten släpps till den allmänna anläggningen i form av ytledes rinnande dagvatten. Vi tänker att det också skulle vara nödvändigt att ta nya verksamhetsområdesbeslut. Om kommunens saknar verksamhetsområden för dagvatten, alltså beslut där ordet dagvatten framgår tydligt, skulle det finnas risk att det inte går att ta ut dagvattenavgift längre.

Vi kommer fortsätta vår genomläsning och fundera vidare över de förslag som beskrivs i SOU 2023:72 - En enklare hantering av vattenfrågor vid planläggning och byggande. Vi ser också fram emot att fortsatt diskutera hur branschen behöver utvecklas för att möta framtidens krav!

Vill du få tillgång till fler artiklar?
Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

VA Strategi

Kontakt

Johan Willins gata 6
416 64  GÖTEBORG
031-33 99 380
kontakt@vastrategi.seLinkedInYouTube
© VA Strategi 2024
VA Strategi Symbol