Logo VA Strategi

Verksamhet­sområdet - en grund­förutsättning för avgiftsuttag som ibland ställer till det

En av grundförutsättningarna för att en fastighetsägare ska vara skyldig att betala avgifter för en vattentjänst är att fastigheten är belägen inom verksamhetsområdet för tjänsten. Verksamhetsområdet är avgörande på många sätt eftersom det bara är inom beslutat verksamhets­område som vattentjänstlagens regler gäller. Samma sak gäller för VA-taxan.

I den här artikeln kommer vi att fokusera på en särskild typ av verksamhets­område, nämligen verksamhets­områden för avlopp.

Verksamhetsområden har historiskt ofta benämnts som ”vatten” och ”avlopp”. I vissa fall är detta inget problem, men ibland kan den äldre benämningen ”avlopp” göra att det blir otydligt vad som egentligen avses. Rent juridiskt är det dock tydligt sedan vattentjänstlagen kom 2007, för då definierades just begreppet ”avlopp”.

I 2 § vattentjänstlagen avses med
...
avlopp: bortledande av dagvatten och dränvatten från ett område med samlad bebyggelse eller från en begravnings­plats, bortledande av spillvatten eller bortledande av vatten som har använts för kylning

Som vi ser det inkluderas inte bara spillvatten utan även dag- och dränvatten i begreppet. Juridiskt innebär det att de som omfattas av ett verksamhetsområde för avlopp har brukningsrätt för spillvatten och de båda dagvatten­tjänsterna Df och Dg. Brukningsrätten beskrivs i 16 § vattentjänstlagen:

16 § En fastighetsägare har rätt att använda en allmän va-anläggning, om fastigheten

  1. finns inom va-anläggningens verksamhetsområde, och
  2. behöver en vattentjänst och behovet inte kan tillgodoses bättre på annat sätt.

Det är inte bra att ha ansvar för vattentjänster som inte finns i praktiken. Om er kommun har verksamhetsområde för avlopp i områden där det inte finns något dagvatten­system utbyggt bör detta åtgärdas. Men, det går inte att ändra benämningen ”avlopp” till ”spillvatten” utan att förutsättningarna utretts.

Innan dagvattentjänsterna kan inskränkas måste vi ta reda på om de används. I allmänhet går det att utgå från att en grupp fastigheter som använder sig av en anläggning också har ett behov av anläggningen och tjänsten. Det betyder att om merparten av fastigheterna i ett område har kopplat sin dränering till spillvatten­ledningen har de troligtvis behov av dagvattentjänsten. Särskilt om de har varit kopplade på detta sätt länge, kanske sedan husen byggdes. I en sådan situation är det inte lämpligt att inskränka dagvatten­tjänsten, utan här bör verksamhetsområdet ändras från V+A till V+S+Df. Tjänsten Dg kanske däremot inte används eller behövs.

Även om det inte finns något juridiskt krav på hur den tekniska lösningen ska se ut är det ju sällan en önskvärd lösning att låta dräneringar vara kopplade till spillvatten­systemet. Många VA-huvudmän jobbar hårt för att minska mängden tillskottsvatten till avloppsrenings­verken. Därför innebär ovanstående situation ett problem. Det är direkt olämpligt att tvinga fastighets­ägarna att koppla bort dräneringen från spillvattnet innan det finns en annan ledning att koppla till, t.ex. en dagvattenledning. Det som däremot är lämpligt är att dessa fastigheter får vara med och betala dagvatten­avgifter eftersom de använder dagvatten­tjänsten Df.

Så, sammanfattningsvis vill vi slå ett slag för uppdaterade och korrekta verksamhetsområden! Det är en förut­sättning om ni ska ta ut dagvattenavgifter på ett korrekt sätt och det är viktigt för att VA-huvudmannen inte ska hamna i situationer där fastighetsägarna har bruknings­rätt till en tjänst som inte finns i praktiken.

Förkortningar

V: dricksvatten
S: spillvatten
Df: dagvatten från fastighetsmark
Dg: dagvatten från gator och allmän platsmark
A: avlopp

Vill du få tillgång till fler artiklar?
Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

VA Strategi

Kontakt

Johan Willins gata 6
416 64  GÖTEBORG
031-33 99 380
kontakt@vastrategi.seLinkedInYouTube
© VA Strategi 2024
VA Strategi Symbol