Logo VA Strategi

Ett år sedan vattentjänstlagen ändrades – vad har hänt?

När vi nu gått in i 2024 har ett år passerat sedan ett tillägg gjordes i 6 § LAV och ett krav på vattentjänstplaner infördes i vattentjänstlagen. Sedan första januari i år kan bestämmelserna om vattentjänstplaner också tillämpas i domstol. Ändringarna påverkar bland annat länsstyrelsernas arbete och för att få en bättre bild av deras nya vardag har vi kontaktat landets länsstyrelser med några frågor. Vi har även gått igenom 2023 års domslut för att se om det nya stycket i 6 § LAV har prövats.

Har det nya stycket i 6 § LAV prövats av domstolen?

Vi på VA Strategi begär ut rättsfall från mark- och miljödomstolarna varje kvartal och har därför tillgång till ett stort antal domar. Under 2023 har 6 § 2 st. LAV inte prövats i någon av domstolarna, utöver att den har nämnts på något ställe. Det är inte förvånande i sig med tanke på att processer ofta tar lång tid och att det i allmänhet inte görs så många prövningar av 6 § LAV under ett år. Vi ser fram emot att se det prövas framöver och vi håller er uppdaterade!

Länsstyrelsens arbete med 6 § LAV

Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet gällande 6 § i vattentjänstlagen. Det innebär att länsstyrelsen tillämpar 6 § LAV och kontrollerar att kommunerna uppfyller sin skyldighet att tillhandahålla allmänna vattentjänster. Tillsynsansvaret regleras i 51 § LAV.

51 § Länsstyrelsen utövar tillsynen över att kommunen fullgör skyldigheten enligt 6 § att tillgodose behovet av vattentjänster. Länsstyrelsen får förelägga kommunen att fullgöra skyldigheten. Ett sådant föreläggande får förenas med vite.

Länsstyrelsen kan antingen genomföra tillsyn på eget initiativ eller efter att en eller flera fastighetsägare vänt sig till länsstyrelsen för att inkluderas i verksamhetsområde. Länsstyrelsen gör då en bedömning av om kraven för att kommunen ska ha en skyldighet att tillhandahålla vattentjänster enligt 6 § LAV är uppfyllda.

Om länsstyrelsen anser att en eller flera fastigheter ska omfattas av verksamhetsområde kan länsstyrelsen förelägga kommunen att ta nödvändiga beslut. Ett föreläggande innebär att kommunen måste besluta om verksamhetsområde. Om kommunen anser att föreläggandet är felaktigt kan det överklagas till mark- och miljödomstolen. Länsstyrelsens tillsynsansvar har i princip inte förändrats sedan införandet av vattentjänstlagen 2006.

Sedan den 1 juli 2023 har Havs- och vattenmyndigheten fått ansvar för att ge länsstyrelserna vägledning i tillsyn enligt 6 § LAV. Det regleras i förordningen om allmänna vattentjänster. Denna förändring anser nog många är positiv både för länsstyrelserna och i förlängningen för kommuner, VA-huvudmän och fastighetsägare.

Vi frågade landets länsstyrelser om deras arbete med 6 § LAV.

Har ni förändrat ert arbetssätt när det gäller tillsyn enligt 6 § LAV sedan det nya andra stycket infördes?

Ingen av de 12 länsstyrelserna som har svarat har angett att arbetssättet för tillsyn av 6 § LAV har förändrats i sig. Däremot har två av länsstyrelserna svarat att en tolkning av andra stycket skulle göras i enskilda ärenden, men att det inte har funnits sådana under 2023. Ett par av länsstyrelserna svarade att de utgår ifrån att det nya stycket snarare är ett förtydligande än en förändring, och att arbetssättet därför inte förändrats.

Länsstyrelsens arbete med vattentjänstplaner

1 januari 2023 trädde fyra nya paragrafer i vattentjänstlagen i kraft: 6 a -6 d §§ LAV. Enligt 6 a – 6 b §§ LAV ska det i varje kommun finnas en aktuell vattentjänstplan som ska innehålla kommunens långsiktiga planering av hur behovet av allmänna vattentjänster ska tillgodoses. Innan vattentjänstplanen beslutas eller ändras ska kommunen bland annat samråda med fastighetsägare och myndigheter som kan antas ha ett väsentligt intresse av planen. Länsstyrelsen är en av de parter som kommunen ska samråda med innan antagandet. Det innebär bland annat att Länsstyrelsen granskar och lämnar synpunkter på vattentjänstplanen.

Kravet på vattentjänstplan började tillämpas först den 1 januari 2024 och det finns därför ingen rättspraxis om detta än. Däremot har kommunernas och länsstyrelsernas arbete med vattentjänstplaner påbörjats. Hur går det för dem? Vi frågade länsstyrelserna.

Hur upplever ni att kravet på vattentjänstplaner efterföljs i kommunerna?

När det gäller vattentjänstplanerna har så gott som alla svarat att det har varit svårt för många kommuner att hinna ta fram en vattentjänstplan inom den tidsram som gavs i lagstiftningen, och för vissa närmast omöjligt. Det har lett till att många kommuner ännu inte har en beslutad vattentjänstplan. Flera av länsstyrelserna skriver dock att många kommuner arbetar för att få fram en vattentjänstplan så snart som möjligt och att det i allmänhet finns god vilja hos kommunerna.

Har VA-frågornas prioritet i ert arbete ändrats på grund av lagändringarna?

Flera av länsstyrelserna svarade att prioriteringsordningen i sig inte har ändrats, men att mer tid läggs på VA-frågor eftersom länsstyrelserna har fått en ny uppgift i att delta i samråd för vattentjänstplaner. Några av länsstyrelserna svarade att de har behövt prioritera samråden och därmed behövt omfördela resurser inom länsstyrelsen.

Sammanfattning/slutsats

På VA Strategi har vi tyckt att det har varit intressant att få länsstyrelsernas svar på dessa frågor. Deras inställning till 6 § 2 st. LAV är intressant – deras arbetssätt verkar i princip inte ha ändrats. Vi vet att många kommuner och VA-huvudmän haft ett stort hopp om att lagförändringen kommer att innebära en betydligt större flexibilitet i när kommunen är skyldig att besluta om verksamhetsområde. Hittills har vi inte fått någon indikation på att det nya stycket innebär en sådan förändring, men frågan är; har kommunerna i sitt arbete med vattentjänstplanerna faktiskt börjat peka ut vissa områden som lämpliga för enskilt VA? Det är vi nyfikna på och vi kommer att hålla ögon och öron öppna i vårt dagliga konsultarbete!

Vill du få tillgång till fler artiklar?
Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

VA Strategi

Kontakt

Johan Willins gata 6
416 64  GÖTEBORG
031-33 99 380
kontakt@vastrategi.seLinkedInYouTube
© VA Strategi 2024
VA Strategi Symbol