Logo VA Strategi

Ansvars­fördelningen inom ramen för vatten­tjänstlagen

Sveriges riksdag och regering har konstaterat att tillgång till vattentjänster är ett så kallat primärbehov – en nödvändig förutsättning för en tillfredsställande levnadsstandard. Det innebär att tillhanda­hållandet av vattentjänster är ett ansvar för samhället och något som måste ordnas på ett säkert och rättvist sätt.

Lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster infördes för att säkerställa att vattenförsörjning och avlopp ordnas i ett så kallat större sammanhang. I lagen finns det tydliga bestämmelser som reglerar vem som ska tillhandahålla dessa vattentjänster. Om det med hänsyn till människors hälsa eller miljön behöver ordnas vatten­tjänster i ett större sammanhang är det enligt 6 § kommunens ansvar att ordna dessa. Eftersom det finns ett allmänintresse av en säker och väl fungerande vattenförsörjning och avlopps­hantering vill man genom att ge kommunen ansvar värna om det demokratiska inflytandet över verksamheten. Det kommunala arbetet med att ordna vatten och avlopp i enlighet med lagen kan delas in i tre viktiga delar (se figur nedan). Vatten­tjänstlagen är tydlig och tanken är att alla invånare har rätt att få tillgång till vattentjänster på lika villkor. Kommuner som arbetar med att tillhanda­hålla vattentjänster i enlighet med vatten­tjänstlagen kan vara säkra på att alla får rätt och rättvis behandling.

Ansvars­fördelningen inom ramen för vatten­tjänstlagen

Enligt 6 § ska kommunen utreda om det finns ett behov av vattentjänster i ett större sammanhang. Det är kommunens ansvar att utreda om det eventuellt finns ett behov av vatten­tjänster och inte VA-huvudmannens. Behovs­prövningen utgår från fastighetens långsiktiga behov och det spelar ingen roll om nuvarande fastighetsägare endast är sommarboende eller mycket nöjda med sitt enskilda vatten och avlopp. Vattentjänstlagens målsättning är att åstadkomma långsiktigt hållbara lösningar och i och med det står fastighetens, och inte fastighetsägarens, behov i centrum. När kommunen genom behovsutredningar kan konstatera att det finns ett behov av vattentjänster i ett större sammanhang ska kommunfullmäktige ta beslut om verksamhets­område.

Det är först när kommun­fullmäktige har inrättat ett verksamhets­område som huvudmannen får i uppgift att ordna vattentjänster till området (se figur ovan).

Vill du få tillgång till fler artiklar?
Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

VA Strategi

Kontakt

Johan Willins gata 6
416 64  GÖTEBORG
031-33 99 380
kontakt@vastrategi.seLinkedInYouTube
© VA Strategi 2024
VA Strategi Symbol