Logo VA Strategi

Avtal och lagstiftning – vad gäller?

En av de grundläggande principer som gäller inom avtals­rätten är att det råder avtalsfrihet. Det innebär att du är fri att avtala om vad du vill, och fri att inte avtala om du inte vill. Avtalsfriheten innebär helt enkelt att var och en själv bestämmer om man ska ingå avtal, vem man ska ingå avtal med och vilket innehåll avtalet ska ha. Det finns dock undantag från avtalsfriheten. Vissa lagar innehåller tvingande regler, t.ex. när det rör sig om ojämbördiga förhållanden, som exempelvis näringsidkare och konsument. Tvingande regler kan inte avtalas bort, vilket innebär att avtalsfriheten begränsas i dessa fall. Motsatsen till tvingande regler är dispositiva regler i lag där parterna kan komma överens om att avvika från en bestämmelse. Sådana lagar gäller om inget annat avtalats. Inom VA-området finns det många situationer som regleras direkt av tvingande lag, men det finns också situationer där det råder avtalsfrihet.

Avtal inom och utom verksamhets­området

Avtal inom VA-området kan tecknas både inom och utanför verksamhetsområdet. Verksamheten inom VA-området styrs till största del av kommunens VA-taxa, ABVA och i grunden också vattentjänstlagen (LAV). Här finns många tvingande regler och det innebär att dessa regler inte kan frångås genom avtal parterna emellan. Det innebär samtidigt att när huvudmannen har skyldighet att göra något enligt LAV krävs inget avtal då det redan är reglerat i lag. Det finns dock tillfällen då huvudmannen kan erbjuda extra tjänster som inte är vattentjänster, t.ex. anslutning till sprinkleranläggning, även inom verksamhetsområdet. Då är det däremot viktigt att upprätta avtal som reglerar vad som gäller för den extra tjänsten.

Det finns andra situationer inom VA-området där avtal bör upprättas. Det gäller framförallt relationer utanför verksamhets­området, t.ex. om en fastighetsägare utanför verksamhetsområdet vill ansluta sig till den allmänna VA-anläggningen. I dessa fall kan huvudmannen erbjuda en tjänst som inte är direkt kopplad till huvudmannens skyldigheter enligt LAV och därför inte heller är reglerad av densamma. Viktigt att komma ihåg är att det vid anslutning utanför verksamhetsområdet inte ges samma rättigheter och skyldigheter som inom, varför det är extra viktigt med skriftliga och tydliga avtal.

Risker med bristfälliga avtal

Ett genomtänkt avtal innebär minimerade risker. Allt går inte att förutse och det går inte heller att helt undvika risker, men däremot går det att avsevärt minska risken för tvist och kostsamma följder. Det handlar alltså både om att begränsa sina risker och om att bli medveten om vilka risker man tar i sina avtal och affärsrelationer. I vissa fall kan vissa risker tas men i andra fall är det direkt olämpligt. Det är därför viktigt att tänka igenom varje enskilt avtal och fundera över just riskerna. Här kommer återigen reglering i LAV in i bilden liksom det kommunala perspektivet. Huvudmannen förväntas arbeta på ett fackmannamässigt sätt och kommunen måste behandla innevånarna enligt likställighets­principen.

Huvudregeln vid avtal är att det kan ingås formlöst såväl muntligt som skriftligt bortsett från vissa områden med skriftligt krav (t.ex. köp och försäljning av fastigheter). Vi vet t.ex. att muntliga avtal inte sällan förekommer när det gäller fastighetsägare utanför verksamhetsområdet som kopplats till den allmänna anläggningen. Vi vill dock avråda från muntliga avtal då det är svårare att bevisa vilka villkor som avtalats eller om ett avtal överhuvudtaget har ingåtts. Muntliga avtal ökar också riskerna för tvist och ger ofta ett sämre utgångsläge för bevisning vid en eventuell tvist.

Den största och viktigaste fördelen med ett skriftligt avtal är därför att det utgör ett bevis på att det finns ett avtal och vad parterna har kommit överens om. Vid tveksamheter om villkoren kan parterna då själva vända sig till avtalet för ledning om vad som avtalats. Det är därför viktigt att avtalen innehåller korrekta och tydliga avtalsvillkor, inte minst för att minska risken för tvist eller tolknings­svårigheter. Några punkter som tydligt bör framgå av avtalet är:

  • vilka parterna är
  • deras skyldigheter respektive rättigheter enligt avtalet
  • när och var tjänsten ska utföras
  • priset för tjänsten
  • när och hur betalningen ska ske
  • villkor för uppsägning

Några exempel på villkor att vara extra vaksam på i avtal är generellt pris/prishöjningar, avtalstid/uppsägningstider, ansvarsbestämmelser, beloppsbegränsningar och eventuella åtaganden i andra avtal. Avtal som reglerar uppdrag utanför verksamhetsområdet får t.ex. inte innehålla några avtals­villkor som orsakar VA-kollektivet en kostnad och det är också viktigt att kontrollera om extratjänsten kan innebära en teknisk risk för VA-anläggningen.

Likaså är det viktigt att tänka på att även om det utanför verksamhetsområdet i princip kan avtalas fritt, kan det ändå finnas andra regler att förhålla sig till. Inom kommunala bolag och verksamheter är det t.ex. viktigt att säkerställa att verksamheten håller sig inom den kommunala kompetensen och följer de grundläggande kommunrättsliga principerna i kommunallagen.

Det som verkade så enkelt till en början, alltså en generell avtalsfrihet som är en grundprincip inom avtalsrätten, blir betydligt mer komplicerat när olika lagstiftningar och kommunala beslut såsom VA-taxan vägs samman.

Vi erbjuder kurser inom vattentjänstlagen, avtalsrätt och mycket annat – kolla in vårt kursutbud om du vill veta mer!

Vill du få tillgång till fler artiklar?
Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

VA Strategi

Kontakt

Johan Willins gata 6
416 64  GÖTEBORG
031-33 99 380
kontakt@vastrategi.seLinkedInYouTube
© VA Strategi 2024
VA Strategi Symbol