Logo VA Strategi

Familjen Solvarms unika spillvattensystem - bättre än kommunens

Artikel av VA Strategi oktober 2019

En fastighetsägare har lyckats bevisa att fastighetens enskilda avlopp är bättre än den allmänna spillvattenanläggningen.

Familjen Solvarm har lyckats bevisa att deras enskilda avlopp är bättre än den allmänna spillvattenanläggningen och befrias därmed från avgiftsskyldighet i enlighet med 24 § LAV. Enligt bestämmelsen ska en fastighetsägare betala avgifter för en allmän VA-anläggning om fastigheten med hänsyn till skyddet för människors hälsa eller miljön behöver en vattentjänst och behovet inte kan tillgodoses bättre på annat sätt. Fastighetsägaren måste själv bevisa att den enskilda anläggningen tillgodoser behovet av vattentjänster bättre än kommunens allmänna och det ställer höga krav på fastighetsägaren.

Under 2018 väckte familjen Solvarm talan i mark- och miljödomstolen och begärde att slippa betala avgifter för den allmänna VA-anläggningen som kommunen har byggt ut till området. Familjen Solvarm hävdar att deras enskilda avlopp, ett avancerat kretsloppsystem kallat Ecocycle System, är bättre än den allmänna anläggningen eftersom systemet i sin helhet bygger på kretsloppsprincipen. Det innebär bland annat att viktiga näringsämnen som kväve och fosfor återförs till kretsloppet. Det kommunala avloppsreningsverket saknar å sin sida återförsel av näringsämnen. Slammet från den allmänna anläggningen används istället vid bl.a. täckning av deponier som ersättning för jordmaterial vilket är sämre ur miljö- såväl som resurssynpunkt. Kommunen hävdar dock att den enskilda spillvattenanläggningen är förenad med ett antal miljö- och hälsoskyddsrisker eftersom avloppsystemet ”Ecocycle System” är komplicerat och fastigheten i framtiden kan komma att överlåtas till en förvärvare med lägre kunskapsnivå och utan resurser att underhålla systemet.

För att bevisa att den enskilda spillvattenanläggningen är bättre än det allmänna ger familjen Solvarm in diverse tekniskt underlag, ett 50-tal prover, ritningar m.m. och på deras begäran hålls vittnesförhör med partssakkunniga som yttrat sig över avloppsanläggningen. Mark och miljödomstolen konstaterar vid en samlad bedömning följande:

”Domstolen har funnit att den enskilda avloppsanläggningen [reds anm.] är likvärdig med det allmänna systemet vad avser hälso- och miljöskydd. När det gäller god hushållning

med naturresurser har domstolen konstaterat att den enskilda avloppsanläggningen är bättre än det kommunala alternativet. Beträffande den hänsyn som ska tas till möjliga framtida förändringar i fråga om fastighetens användning och ägarförhållanden har makarna Solvarm visat att den enskilda avloppsanläggningen håller måttet i jämförelse med det allmänna alternativet samt att det ekonomiskt utfallet är positivt i detta fall. Vid en samlad bedömning finner domstolen mot bakgrund av vad som anförts att makarna Solvarm har visat att Fastighetens behov av avloppstjänster bättre kan tillgodoses genom den enskilda avloppsanläggningen jämfört med den allmänna va-anläggningen.”

Vill du få tillgång till fler artiklar?
Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

VA Strategi

Kontakt

Johan Willins gata 6
416 64  GÖTEBORG
031-33 99 380
kontakt@vastrategi.seLinkedInYouTube
© VA Strategi 2024
VA Strategi Symbol