Logo VA Strategi

Länsstyrelsens tillsynsarbete kring 6 §

På Svenskt Vattens VA-juridiska forum för ett par veckor sedan fick vi ta del av information från Länsstyrelsen i Dalarna och det tyckte vi på VA Strategi var väldigt intressant. De berättade dels om sitt arbete med tillsyn av hur kommunerna efterföljer kraven i 6 § LAV (vattentjänstlagen) men också om ett specifikt projekt som nu är klart. I november månads artikel berättar vi mer om Länsstyrelsen Dalarnas LAV-projekt.

I Dalarna har Länsstyrelsen arbetat med ett speciellt projekt där de har gjort en GIS-analys över hela regionen för att hitta möjliga 6 § - områden. De kallar projektet för LAV-projektet. Enligt Länsstyrelsen var ett av flera syften med projektet att underlätta kommunernas VA-planering och behovsbedömningar, men också att underlätta Länsstyrelsen egen tillsyn enligt LAV.

Detta är som sagt ett projekt som Länsstyrelsen i Dalarna gjort men fler Länsstyrelser har visat intresse för projektet så vi kanske får se fler analyser gjorda runt om i landet framöver.     

Länsstyrelsen pratade också om vikten av att ha en beslutad VA-plan. Har kommunen och VA-huvudmannen tänkt igenom i vilken ordning utbyggnaden ska ske och tagit med detta i VA-planen har kommunen, enligt Länsstyrelsen, bra möjligheter att få gehör vid ett eventuellt föreläggande.

Länk till Länsstyrelsens rapport

Vi på VA Strategi tänkte att det kan vara intressant för er att läsa mer om hur ett överklagat föreläggande hanteras av domstolen, så här följer en sammanfattning av en dom från 2020 där kommunens ville följa sin utbyggnadsplan. Länsstyrelsens föreläggande överklagades först av kommunen till Mark- och Miljödomstolen och sedan vidare till Mark- och miljööverdomstolen som avgjorde målet. Mål nr M 4549-19.

Det område som detta ärende handlar om omfattar över 400 bostadsfastigheter intill en sjö. Området är utan tvekan ett så kallat 6§-område med behov av allmänna vattentjänster. Enligt Länsstyrelsen skulle området ha fått allmänt VA redan 2007 enligt ett tidigare föreläggande från 2002. Då utbyggnaden flyttats framåt i tiden under många år ansåg Länsstyrelsen att det nu krävdes ett nytt förläggande förenat med ett vite om 4 miljoner kronor. I föreläggandet har Länsstyrelsen tagit fram en tidplan för genomförande.  

Kommunen tyckte inte att Länsstyrelsens tidplan var rimlig. Detta för att genomförandet av utbyggnaden är komplicerad, dels pga. topografiska förhållandena i området, dels pga. svårigheter att få tillgång till mark.

Mark- och miljödomstolens (MMD) domskäl

MMD hänvisar till text i propositionen till vattentjänstlagen. Här står att eftersom huvudmannen inte själv kan besluta om verksamhetsområde, så behöver huvudmannen en större möjlighet att genomföra framtida utbyggnad efter egen planering. Huvudmannen bör ha rätt att följa en egen antagen VA-plan så länge planen inte har tagits fram med syftet att förhala utbyggnaden.

Vidare skriver MMD att det enligt praxis finns två oberoende grunder för att få anstånd med en utbyggnad, alltså mer tid för att hinna med utbyggnaden. En antagen VA-plan kan vara tillräckligt skäl för att motivera att utbyggnaden sker i en viss ordning.

I detta fall påpekar MMD att kommunen har haft långt tid på sig att ordna VA-anläggningen, nästan 20 år, i och med att det första föreläggandet från Länsstyrelsen kom redan 2002. MMD anser att kommunen agerat på ett sätt som gjort att utbyggnaden fördröjts under lång tid. MMD gjorde bedömningen att det inte fanns skäl att ändra Länsstyrelsen beslut om tidplan och kommunens överklagande avslogs.

Domen överklagades till Mark- och miljööverdomstolen (MÖD) som motiverade sin dom enligt följande:

Det krävs starka, objektivt godtagbara motiv för att få skjuta upp utbyggnaden och enbart finansiella hinder mot en utbyggnad har inte godtagits i praxis. Även MÖD hänvisar till det som står i propositionen till LAV, dvs. att huvudmannen bör få följa en egen antagen VA-plan så länge det inte görs för att förhala utbyggnaden.

Vidare skriver MÖD att förelägganden ska vara möjliga att efterfölja, både rättsligt och faktiskt. I det här läget kom föreläggandet i december 2018. MÖD tyckte att den genomförandetid som Länsstyrelsen gett kommunen var för snäv med tanke på de komplicerade förhållandena som finns i området. MÖD ansåg inte att det förläggande som fanns från 2002 och faktumet att kommunen inte följd detta hade någon betydelse för kommunens möjlighet att efterfölja det nya föreläggandet. Enligt MÖD verkar kommunens utbyggnadsplan inte vara upprättat i syfte att förhala genomförandet. MÖD ansåg att det fanns skäl att skjuta upp tidpunkten för beslut om verksamhetsområde och för när behovet av allmänna vattentjänster senast ska tillgodoses i enlighet med planen.

MÖD:s dom innebar att kommunen fick rätt att bygga ut den allmänna anläggningen enligt den tidplan de tagit fram. Vitet som knutits till Länsstyrelsens föreläggande ansågs däremot rimligt i MÖD:s dom. 

Vill du få tillgång till fler artiklar?
Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

VA Strategi

Kontakt

Johan Willins gata 6
416 64  GÖTEBORG
031-33 99 380
kontakt@vastrategi.seLinkedInYouTube
© VA Strategi 2024
VA Strategi Symbol