Logo VA Strategi

Vite vid separation av dagvatten från spillvattenledningen

I vissa kommuner, som tidigare har haft kombinerad avloppsledning som tagit emot både spill- och dagvatten, pågår det nu ett arbete med att införa ett duplikatsystem med separata dag- från spillvattenledningar. Fördelen med ett duplikatsystem är att belastningen minskar och effektiviteten i avloppsreningsverken ökar. Huvudmannen har rätt att kräva att fastighetsägaren kopplar om sitt interna ledningsnät och ansluter sig till duplikatsystemet om förbindelsepunkter för spill- respektive dagvatten har upprättats och fastighetsägaren har meddelats om detta. Det framgår av 21 § lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster att en fastighetsägare har ansvar att inte använda VA-anläggningen på ett sätt som medför skada eller olägenhet för huvudmannen. Huvudmannen kan sedan i ABVA:n reglera att spillvatten inte får tillföras allmän ledning som är avsedd att uteslutande avleda dag- och dränvatten.

Om fastighetsägaren inte kopplar om ledningarna kan huvudmannen vända sig till Mark- och miljödomstolen. Domstolen kan förelägga fastighetsägaren att koppla om ledningarna och förena föreläggandet med vite. Fastighetsägaren får då skälig tid på sig att rätta sig efter domstolens beslut, i tidigare prövningar har denna tid uppgått till sex månader. Vitet ska bestämmas till ett belopp som är skäligt med hänsyn till vad som är känt om fastighetsägarens ekonomiska förhållanden och som med hänsyn till omständigheterna i övrigt kan antas förmå honom eller henne att koppla om ledningarna. Vite kan utgå antingen löpande, det vill säga att fastighetsägaren ska betala vite varje månad som föreläggandet inte efterföljs, eller som ett engångsbelopp. Mark- och miljödomstolen har i ett antal mål som berör förelägganden om inkoppling ansett att ett engångsbelopp om 25 000 kr är rimligt med hänsyn till kostnaderna för omkopplingen. I ett mål där det var frågan om löpande vite bedömdes ett belopp om 5 000 kr per månad vara rimligt. 

Vill du få tillgång till fler artiklar?
Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

VA Strategi

Kontakt

Johan Willins gata 6
416 64  GÖTEBORG
031-33 99 380
kontakt@vastrategi.seLinkedInYouTube
© VA Strategi 2024
VA Strategi Symbol