Logo VA S Ansluta

1.1 Grundinställningar

I VA S Anslutas första flik gör du ett antal grundinställningar för det beräkningsunderlag som förs in i modellens senare steg.

I den första tabellen anger du de olika fastighetskategorierna som finns representerade i beräkningsunderlaget, till exempel ”Villa”, ”Flerfamiljshus” och ”Industri”. I samma tabell anges även det antal m2 bruttoarea (BTA) som ska användas för att omvandla yta till bostadsenheter för fastighetskategorier som inte innehåller några faktiska bostäder, eller som innehåller både bostäder och verksamheter. För fastighetskategorier där BTA inte omvandlas till bostadsenheter anges ”0 m2”.

Om beräkningsunderlaget innehåller annan fastighet och/eller allmän platsmark är det väldigt viktigt att du anger just "Annan fastighet" respektive "Allmän platsmark" som fastighetskategorier i tabellen. Om du inte gör det kommer modellen behandla dessa som om de tillhörde bostadskategorin, och därmed kommer fel avgifter räknas fram.

VA S Ansluta Grundinställningar 1

I den andra tabellen anger du de olika typerna av VA-utbyggnad som finns representerade i beräkningsunderlaget. Normalt brukar VA-utbyggnaden kunna delas in i tre huvudkategorier: omvandlingsområden (kallas ibland §6-områden), nyexploatering samt förtätning (utbyggnad inom befintliga verksamhetsområden). Därför är dessa tre utbyggnadstyper redan inlagda i förväg. Om du önskar använda annan terminologi går det bra att ändra på namnen, samt lägga till ytterligare utbyggnadstyper vid behov.

VA S Ansluta Grundinställningar 2

I den tredje och sista tabellen anger du de olika investeringstyperna som de totala investeringarna för kommande utbyggnad kan delas in i, till exempel ”Distributionsledningar”, ”Serviser” och ”Pumpstationer”. Om investeringsunderlaget inte är tillräckligt detaljerat för att kunna delas upp i olika delposter finns möjligheten att i tabellen ange ”Total investering” som en enskild investeringstyp. Den totala investeringssumman för ett område kan då läggas på denna post (detta gör du i en senare flik).

VA S Ansluta Grundinställningar 3
VA Strategi

Kontakt

Johan Willins gata 6
416 64  GÖTEBORG
031-33 99 380
kontakt@vastrategi.seLinkedInYouTube
© VA Strategi 2024
VA Strategi Symbol