Logo VA S Ansluta

2.3 Fastighetsuppgifter

I denna flik listas de fastigheter som ska anslutas i de olika områdena som angetts i fliken ”Områden”. Informationen som anges i denna flik används i simuleringen för att räkna fram den totala intäkten som beräknas komma in från de olika fastigheterna i de olika områdena med de nya avgifterna.

Informationen som anges för fastigheterna i denna flik bör endast avse det som fastigheterna ska betala avgifter för. Om fastigheten sedan tidigare till exempel redan har betalat för spill- och dagvatten, och nu ska förses med dricksvatten, är det endast vattentjänsten ”V” som ska anges i kolumnen för vattentjänster. På motsvarade vis ska till exempel även eventuella redan betalda bostadsenhetsavgifter exkluderas från det antal bostadsenheter som anges i denna flik.

OBS! Eftersom modellen tar hänsyn till begränsningsregeln för tomtyteavgiften kan du som utgångspunkt alltid lägga in en fastighets totala antalet m2 tomtyta. Om de nya avgifterna som simuleras fram resulterar i en tomtytebegränsning som innebär att fastigheten inte kan debiteras tomtyteavgift för alla sina m2 tomtyta kommer modellen ta hänsyn till detta.

Fastigheter för ett område anges i denna flik enligt följande tre steg:

 1. Välj det område du vill lägga in fastigheter för i listan längst upp till vänster, precis ovanför tabellen.
 2. Till höger om listan med områden, ange det antal fastigheter som ska anslutas i området och klicka därefter på + LÄGG TILL. När du klickar på denna knapp skapas så många rader som du angett i tabellen nedan.
 3. På varje rad i tabellen lägger du in uppgifter för en specifik fastighet i området. Följande information behövs per fastighet:
  • Området som fastigheten ingår i (detta fylls i automatiskt när du lägger till fastigheter för ett visst område)
  • Fastighetsbeteckning (om fastighetsbeteckning saknas i ett visst område går det bra att för fastigheterna i området ange ”Fastighet 1”, ”Fastighet 2”, ”Fastighet 3” osv.)
  • Fastighetskategori, vilken väljs utifrån den lista på fastighetskategorier du tidigare skapat i fliken ”Grundinställningar”
  • Antal bostadsenheter (i de fall fastigheten innehåller faktiska bostäder/lägenheter)
  • Antal m2 bruttoarea, BTA (i de fall fastigheten innehåller en typ av verksamhet för vilken BTA räknas)
  • Antal m2 tomtyta
  • De vattentjänster fastigheten ska betala avgifter för
  • Om fastigheten av någon anledning inte ska betala servis-, förbindelsepunkts-, bostadsenhets- och/eller tomtyteavgift överhuvudtaget, anges detta i tabellens sista fyra kolumner genom att markera berörda celler med ett ”x”. Detta kan exempelvis vara fallet om en fastighet redan anses ha betalat tomtyteavgift för hela sin tomtyta sedan tidigare. Det kan också vara en fastighet som fått en uppsättning serviser och betalat full avgift för detta.

För att säkerställa att inga nödvändiga uppgifter saknas i denna flik klickar du på KONTROLLERA. Om nödvändiga uppgifter saknas markeras berörda celler med röd färg. Notera att tabellens sista fyra kolumner aldrig markeras röda, oavsett om de är ifyllda eller inte. Detta eftersom modellen alltid utgår från att samtliga avgiftsparametrar ska debiteras, såvida inte annat anges. Därför får du själv vara noga med att markera alla de fastigheter som inte ska debiteras någon eller några av de olika avgiftsparameterna.

VA Strategi

Kontakt

Johan Willins gata 6
416 64  GÖTEBORG
031-33 99 380
kontakt@vastrategi.seLinkedInYouTube
© VA Strategi 2024
VA Strategi Symbol