Logo VA S Ansluta

1.2 Annan fgh & Allmän platsm

Annan fastighet

En ”annan fastighet” är en fastighet på vilken den huvudsakliga verksamheten bedrivs utomhus, och där storleken på eventuella byggnader därför inte anses utgöra ett rättvist mått på fastighetens nytta av tillgång till allmänt VA. Snarare anses tomtytan utgöra ett bättre mått på nyttan, varför ”annan fastighet”, inte betalar någon bostadsenhetsavgift. Istället betalar ”annan fastighet” en tomtyteavgift som är högre än den som gäller för fastigheter i bostadskategorin.

Metoden som används i VA S Ansluta för att räkna fram tomtyteavgiften för ”annan fastighet” bygger på att beräkna en extra nyttodel som läggs på den tomtyteavgift som i simuleringen simuleras fram för bostadskategorin. För att kunna göra detta behöver du ange ett antal exempel på den typ av ”annan fastighet” som kan tänkas komma att anslutas till den allmänna anläggningen i kommunen framöver. Om det i beräkningsunderlaget finns fastigheter kategoriserade som ”annan fastighet” kan dessa med fördel föras in som exempelfastigheter här. Annars tar du fram några egna exempel (eller en kombination av de två).

För varje exempelfastighet anger du ett namn, det antal bostadsenheter fastigheten hade fått betala bostadsenhetsavgift för om den ingått i bostadskategorin, samt antalet m2 tomtyta. Avslutningsvis tilldelas varje exempelfastighet en relativ vikt, vilken reglerar hur stor påverkan fastigheten får för beräkningarna av tomtyteavgiften för ”annan fastighet”. Se till att den sammanlagda vikten för samtliga exempelfastigheten är 100 %.

VA S Ansluta Annan fastighet

Allmän platsmark

Allmän platsmarkhållare (APH) är den som ansvarar för att allmän platsmark ställs i ordning och underhålls. Om den allmänna platsmarken finns inom kommunens verksamhetsområde för dagvatten, och om det finns ett behov av bortledande av dagvatten i området, är APH avgiftsskyldig. Avgiften för APH är direkt kopplad till vattentjänsten dagvatten gata (Dg).

Metoden som används i VA S Ansluta för att räkna fram en anläggningsavgift för APH bygger på att omvandla den avgift fastighetsägare betalar för Dg till en avgift per m2 allmän platsmark. För att kunna göra detta behöver du ange ett antal verkliga exempelområden från kommunen som har, eller planeras förses med, vattentjänsten Dg. De områden som anges bör representera kommande utbyggnad i kommunen. Om det i beräkningsunderlaget finns områden som planeras förses med Dg kan dessa med fördel föras in som exempelområden här. Annars kan du använda redan anslutna områden som anses vara representativa även för kommande utbyggnad (eller en kombination av de två).

För varje område anger du ett namn, det totala antalet m2 tomtyta för fastigheterna i området, samt det totala antalet m2 lokalgata (det vill säga vägar med lokal nytta, som framför allt används av de som bor i området). Avslutningsvis tilldelas varje exempelområde en relativ vikt, vilken reglerar hur stor påverkan området får för beräkningarna av avgiften för APH. Se till att den sammanlagda vikten för samtliga exempelområden är 100 %.

VA S Ansluta Allmän platsmark
VA Strategi

Kontakt

Johan Willins gata 6
416 64  GÖTEBORG
031-33 99 380
kontakt@vastrategi.seLinkedInYouTube
© VA Strategi 2024
VA Strategi Symbol