Logo VA S Ansluta

1.4 Jämförelseobjekt

I denna flik anger du de typfastigheter du vill titta närmare på i analysen av de nya avgifterna som simuleras fram i senare steg. För att analysen ska ge maximalt värde föreslås att du anger jämförelseobjekt som speglar kommande utbyggnad i kommunen. Till exempel, om beräkningsunderlaget till stor del består av villafastigheter med tomtytor på runt 2 000 m2 och som endast planeras förses med dricks- och spillvatten (V S), bör en sådan typfastighet anges som ett jämförelseobjekt i denna flik. På så sätt kommer du i analysen av de nya simulerade avgifterna kunna se hur just denna typfastighet påverkas.

VA Ansluta Jämförelseobjekt 1

Nya jämförelseobjekt läggs till i raden högst upp i fliken, precis ovanför tabellen. För varje jämförelseobjekt anges (i följande ordning): namn, fastighetskategori, antal m2 tomtyta, antal bostadsenheter och/eller antal m2 BTA, samt antal vattentjänster. När denna information angetts klickar du på ”+LÄGG TILL NY RAD”.

OBS! Två olika jämförelseobjekt får inte ges samma namn eftersom modellen då inte kommer kunna urskilja mellan jämförelseobjekten och visa felaktig information i analysen. Om du skulle vilja lägga till två villafastigheter får du därför se till att ge dem olika namn (till exempel ”Villa 1” och ”Villa 2”).

VA S Ansluta Jämförelseobjekt 2

I modellen ligger ”Typhus A” och ”Typhus B” redan inne som föreslagna jämförelseobjekt eftersom dessa typfastigheter ofta används i olika typer av nationell statistik. Om du inte skulle vilja analysera konsekvenserna för typhus A och/eller typhus B, eller för något annat jämförelseobjekt du själv har angett, finns möjligheten att i tabellens sista kolumn markera cellen med ett ”x” och sedan klicka på ”Dölj”. Jämförelseobjektet kommer då fortfarande ligga kvar i denna flik, men kommer inte inkluderas i analysen som återfinns i simuleringsfliken.

VA S Ansluta Jämförelseobjekt 3
När du känner dig klar med att lägga in uppgifter i denna flik kan du längst upp till höger klicka på EXPORTERA DATA. Genom att klicka på denna knapp exporterar du dina inlagda uppgifter till VA S Anslutas databas, vilket är något som behöver göras för att det ska slå igenom i simuleringen. OBS! Om du i ett senare skede går tillbaka till denna flik och ändrar på uppgifterna måste du klicka på EXPORTERA DATA igen. Annars kommer simuleringen utgå från de uppgifter som låg inlagda senast du exporterade data. Det ska sägas att det finns en knapp i simuleringsfliken som heter UPPDATERA ALL DATA och som fungerar på samma sätt som EXPORTERA DATA i denna flik. Detta innebär att du skulle kunna göra ändringar i denna flik och, istället för att klicka på UPPDATERA ALL DATA, sedan gå till simuleringsfliken och klicka på EXPORTERA DATA. Effekten är densamma, men för att du inte ska glömma av att exportera din data rekommenderar vi att du vid varje ändring av underlaget i denna flik klickar på EXPORTERA DATA.
VA Strategi

Kontakt

Johan Willins gata 6
416 64  GÖTEBORG
031-33 99 380
kontakt@vastrategi.seLinkedInYouTube
© VA Strategi 2024
VA Strategi Symbol