Logo VA S Ansluta

2.1 Områden

I denna flik påbörjas inmatandet av det beräkningsunderlag som kommer ligga till grund för simuleringen av de nya anläggningsavgifterna. I fliken anges de områden som planeras anslutas till den allmänna anläggningen inom de närmast kommande åren. Som grund föreslås att använda ett tre-årsperspektiv, men beroende på hur bra uppgifter som finns tillgängliga för områden som ligger olika långt fram i tiden kan ett annat tidsperspektiv användas.

Om det till exempel finns bra underlag på områden som ligger fyra eller till och med fem år fram i tiden, skulle dessa områden kunna inkluderas i beräkningsunderlaget. Om det, tvärtom, endast finns relativt säkra uppgifter på områden som ligger ett eller max två år fram i tiden skulle ett två-årsperspektiv kunna användas. Det viktigaste är att det underlag som anges i VA S Ansluta inte är förknippat med alltför stora osäkerheter. Detta eftersom de nya avgifterna simuleras utifrån det instoppade underlaget, och om detta underlag är väldigt osäkert kommer de simulerade avgifterna sannolikt inte ge det resultat som beräknas fram i VA S Ansluta.

För varje område anges:

  • ett namn

  • en områdestyp (utifrån de olika områdestyper som angetts i flik ”Grundinställningar”)

  • en generell beskrivning

  • det totala antalet meter för alla distributionsledningar inom området (ej inkluderat servisledningar eller överföringsledningar som krävs för att ta sig till eller från området)

  • den genomsnittliga kostnaden per meter distributionsledning

  • den genomsnittliga kostnaden per servisuppsättning i området

  • ett planerat kostnadsår (året då anläggningen planeras tas i bruk och börja skrivas av)

  • ett planerat anslutningsår (året då anläggningsavgifter planeras debiteras)

De olika uppgifterna som i denna flik anges för varje område är inte direkt nödvändiga för att kunna utföra simuleringen av de nya avgifterna. Därför är det ingen större fara om du, till exempel, skulle ha svårt att få fram den genomsnittliga kostnad per servisuppsättning för ett visst område. Dock används informationen i denna flik i olika typer av analyser som blir tillgängliga under och efter simuleringen av de nya avgifterna. Information som saknas i denna flik kan därför leda till en försämrad kvalitet i en del av dessa analyser.

VA S Ansluta Områden

Utöver olika utbyggnadsområden sker även förtätning inom befintliga verksamhetsområden. Enstaka fastigheter ansluts i områden där kommunen redan har ett VA-ledningsnät, och ibland handlar det om tillbyggnader på redan anslutna fastigheter som medför ytterligare avgiftsskyldighet. Det vi kallar förtätning är ofta förknippat med en relativt hög kostnadstäckningsgrad, varför en uppskattning av kommande års förtätningstakt med fördel kan inkluderas som en del av beräkningsunderlaget.

Eftersom enstaka anslutningar och tillbyggnader på redan anslutna fastigheter inom befintliga verksamhetsområden sker löpande under året kan det vara svårt att ta fram en prognos för den förväntade framtida förtätningstakten. Därför kan historisk data, det vill säga uppgifter på den verkliga förtätning tidigare år, användas som ett underlag till en framtidsprognos. Förslagsvis används historiska uppgifter på den verkliga förtätningen de senaste åren. Om den kan antas fortsätta i samma takt även kommande år kan dessa uppgifter användas som underlag i beräkningarna.

Uppskattad förtätning för ett visst år läggs i denna flik in som ett eget område, precis som i bilden ovan.

När du känner dig klar med att lägga in uppgifter i denna flik kan du längst upp till höger klicka på EXPORTERA DATA. Genom att klicka på denna knapp exporterar du dina inlagda uppgifter till VA S Anslutas databas, vilket är något som behöver göras för att det ska slå igenom i simuleringen. OBS! Om du i ett senare skede går tillbaka till denna flik och ändrar på uppgifterna måste du klicka på EXPORTERA DATA igen. Annars kommer simuleringen utgå från de uppgifter som låg inlagda senast du exporterade data. Det ska sägas att det finns en knapp i simuleringsfliken som heter UPPDATERA ALL DATA och som fungerar på samma sätt som EXPORTERA DATA i denna flik. Detta innebär att du skulle kunna göra ändringar i denna flik och, istället för att klicka på UPPDATERA ALL DATA, sedan gå till simuleringsfliken och klicka på EXPORTERA DATA. Effekten är densamma, men för att du inte ska glömma av att exportera din data rekommenderar vi att du vid varje ändring av underlaget i denna flik klickar på EXPORTERA DATA.
VA Strategi

Kontakt

Johan Willins gata 6
416 64  GÖTEBORG
031-33 99 380
kontakt@vastrategi.seLinkedInYouTube
© VA Strategi 2024
VA Strategi Symbol